Thursday, August 28, 2014

Risker på jobbet

1. Bristande ergonomi
2. Fysisk arbetsmiljö, så som belysning, luftkvalitet och ljudnivå
3. Övertid
4. För hög arbetsbelastning – utbrändhet
5. Konflikter och mobbing
6. Dåligt ledarskap

Källa: Arbetsmiljöverket

Monday, August 25, 2014

How is accessibility in Sweden 2014?

People with disabilities use internet as much as everyone else...

Personer med funktionsnedsättning använder datorer och internet i lika hög utsträckning som övriga.

Digital solutions that are not accessible creates problems...

"Många upplever nya hinder då mer utförs genom digitala lösningar. Webbplatser som inte är tillgängliga är ett exempel på onödiga hinder. Generellt sett ökar svårigheterna att använda digitala lösningar med ålder, något som blir en extra utmaning vid både en funktionsnedsättning och en högre ålder. Denna grupp löper extra stor risk att exkluderas."

From myndighetet för delaktighet (in swedish) 

Monday, August 18, 2014

Wednesday, July 2, 2014

Humanistic values

- Holistic perspectives
- Culture is important
- Human rights are global
- Beyond technical and industrial innovation
...

Humanistic values, in Swedish:
http://humanismkunskap.org/humanismen/humanismens-vardegrund/

Thursday, June 12, 2014

Who are your target users?

For example. Is your target users webdesigners? Do you think that all of them are fully funtional? None has any hearing or sight disability, nor dyslexia or cognitive impairment? 

Think again:

"For me being online is everything. It's my hi-fi, my source of income, my supermarket, my telephone. It's my way in."
Lynn Holdsworth, screen reader user, Web Developer and Programmer


"I think a blind designer is totally do-able. In my art class in college we had a blind sculptor and painter who did great work. A blind designer could use basic logic of CSS to design very functional and accessible sites. I think it's a great idea and goal."

"Actually, I've just been thinking again about this issue. Who is better qualified to design a site for someone with a VI? I'd say a designer with VI!" 

"But being disabled definately gives me a passion for accessiblity and by extension, usability too. So I would say that my disability has made me a better developer. Thats not to say of course that fully sighted people can't be be a lot better!"

Quotes from:
accessify forum

Tuesday, June 10, 2014

Arranged collections

Neatly-Arranged-Collections-by-Jim-Golden-8
Arrangements of collections support people to make sense and enjoy collections. It is a kind of story telling.  It does not to concern only things, but also information.

Some collections are explicitly made to make it easier to make a envionmentally sustainable decision.

Gröna listan is another arranged collection (to find eko furniture and make environements accessible):

http://epi.vgregion.se/sv/gronalistan/


Normcritical design (in swedish)

En sajt med ett integrerat normkritiskt perspektiv
  • undviker att reproducera normer
  • ifrågasätter normer
  • synliggör både personer och grupper som befinner sig inom och utanför normen, inkluderar utan att fokusera på problem eller avvikelser
  • tar upp skillnader i förutsättningar för olika grupper där det är relevant
  • har alltid ett rättighetsperspektiv
  • främjar aktivt likabehandling genom ett respektfullt förhållningssätt gentemot målgruppen
  • låter andra typer av källor och kunskap än traditionellt vetenskapliga komma fram, som personliga erfarenheter, vardagskunskap
  • uppmanar användare att hjälpa till genom att skicka in kritik och synpunkter på sajtens innehåll.   

Examples of normcritical perspectices given by
http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/Normkritiskt-angrepssatt/